વડોદરા માં લગ્નના સ્થળો

0

Akshar Enclave, Shivam Society, Manjalpur, Vadodara

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 475/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Opp. Ambe Vidyalaya, Aside Riya Revti Hotel, Sama-Savli Rd, Vemali, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ50, 350 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Punjabi, Gujarati

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Sindhrot Kotna Road, Sindhrot, Vadodara

4 આઉટડોર જગ્યાઓ125, 400, 600, 700 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Harni Road, Opposite Harni Air Port, Harni Road, Suman Park Society, Shyam Nagar, Karelibagh, Vadodara

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n500, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Punjabi, Gujarati, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

University Road, Near Kala Ghoda Circle, Sayajigunj, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ50, 150 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Shree Siddhivinayak Complex, Opp. Railway Booking Office, Faramji Road, Alkapuri, Vadodara

બેઠક ક્ષમતા35 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 285/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 375/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Continental, Italian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

D-Mart Superstore, Ajit Nagar Society, Akota, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n50, 100, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Mebal Plaza, Vrajdham Mandir Rd, Opposite Sports Complex, Shivam Society, Manjalpur, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ150, 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 304/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Behind Mc.Donald, Sama-Savli Road, Vemali, Vadodara

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n300, 600, 800, 1700 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Gate No.2 Laxmi Vilas Palace Estate, J.N.Marg, Moti Baug, Vadodara

Sunken Garden

મહત્તમ ક્ષમતા2000 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 3,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 3,000/વ્યક્તિમાંથી

Darbar Hall

મહત્તમ ક્ષમતા1200 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,700/વ્યક્તિમાંથી

Poolside Lawn

મહત્તમ ક્ષમતા1000 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,400/વ્યક્તિમાંથી

Star of The South

બેઠક ક્ષમતા300 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Eugenie

બેઠક ક્ષમતા300 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Sunset Terrace

મહત્તમ ક્ષમતા150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Felici

બેઠક ક્ષમતા25 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Raja Ravi Varma

બેઠક ક્ષમતા25 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Sri Aurobindo

બેઠક ક્ષમતા25 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Sir T Madhavrao

બેઠક ક્ષમતા25 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

Golf View Terrace

મહત્તમ ક્ષમતા30 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, સંગીતના સાધનો

501, 502, 5th Floor, Everest Hub, Opp. Narayan Garden, Gotri - Laxmipura Road, Gulmohar West, Vadodara

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ95, 150, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 250/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Parsi Agyri, 8, Jetalpur Bridge, Sarod, Sayajiganj, Vadodara

6 ઇન્ડોર જગ્યાઓ70, 90, 150, 200, 500, 750 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Behind Alkapuri Petrol Pump,, R C Dutt Road, Alkapuri, Aradhana Society, Vishwas Colony, Vadiwadi, Vadodara

બેઠક ક્ષમતા70 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Lilier Complex, Next to Akota Garden, Shushil Park Society, Sheetal Nagar, Akota, Vadodara

Emperor Hall

મહત્તમ ક્ષમતા600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 250/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

300 લોકો માટે આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 250/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Off, Dinesh Mill Rd, Near Urmi Char Rasta Ltd, Akota, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n25, 200, 350 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 575/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 675/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Beside Motnath Mahadev Mandir Road, Beside Motnath Mahadev Mandir, Harni BSNL Colony, Karelibagh, Vadodara

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n400, 1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nr. Siddhi Vinayak Temple, Dandia Bazaar, Chhatrapati Shivaji Marg, Babajipura, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ150, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, South Indian, Chinese, Punjabi, Italian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Gate No. 2, Lukshmi Villas Palace, Jawaharlal Nehru Marg, Opp. Indumati, Mahal, Vadodara

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n250, 250, 1200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

18/19 Alkapuri Soc, Dr. Rustom Cama Marg, Aradhana Society, Alkapuri, Vadodara

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ50, 80, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Opp. Narayan Essenza, Near Bright School, Opp. Essar Petrol Pump, Vasna Bhayli Road, Bhayli, Vadodara

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n20, 50, 100, 300, 750, 2000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો