ವಡೋದರ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 1,000 – 2,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 14,000 – 16,000

ವಧುವಿನ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್

₹ 1,200 – 1,400

ಹೆಚ್ಚು 11 ತೋರಿಸಿ