വഡോദരവിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

1,000 – 2,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

14,000 – 16,000₹

വധുവിന്‍റെ മാനിക്യൂര്‍

1,200 – 1,400₹

കൂടുതല്‍ 11 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക